NHỮNG CÂU CHUYỆN  CÓ THỂ NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT VỀ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

0
64

CHUYỆN THỨ NHẤT:

Trần Quốc Tuấn là cháu gọi vua Trần Thái Tông (vua đầu triều Nhà Trần) bằng chú ruột. Khi thành danh, ông thường được gọi là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cha ông là Trần Liễu, anh trai cả của nhà vua. Thái sư Trần Thủ Độ cũng là ông trẻ trong dòng họ của ông. Khi Trần Thủ Độ toan tính kết liễu Nhà Lý và sự việc thành công thì không để cho người anh Trần Liễu làm vua mà lại dành ngôi báu cho người em là Trần Cảnh (tức vua Trần Thái Tông). Trần Liễu lấy đó nuôi hận trong lòng…

Trước khi qua đời, Trần Liễu cho gọi các con trai lại với lời trăn trối phải giành cho bằng được ngôi báu vì đó vốn là của nhà mình. Trần Quốc Tuấn khi ấy mới ngoài hai mươi tuổi, chỉ gật đầu vâng dạ nhưng không cho đó là phải.

Sau này, khi đã nắm binh quyền trong tay, Hưng Đạo Đại Vương cũng một lòng một dạ trung quân ái quốc mà không hề để ý đến lời trăn trối của cha năm xưa. Có lần, con trai Trần Quốc Tuấn là Trần Quốc Tảng nhắc lại chuyện giành ngôi báu, ông đã nổi cơn thịnh nộ rồi cho gọi hai con trai còn lại mà truyền rằng: Quốc Tảng là đứa bất hiếu, là tên loạn thần và rút gươm đòi chém, may có người anh trai quỳ lạy xin tha nhưng ông vẫn phán: sau này, khi ta nhắm mắt dứt khoát không cho nó vào nhìn mặt!

Cho hay, đạo làm tướng phải biết “tề gia” thì mới có thể “trị quốc” và “bình thiên hạ” được! Hưng Đạo Đại Vương đã phân biệt rạch ròi việc nhà với việc nước. Trung quân ái quốc ông luôn đặt lên hàng đầu, không vì lợi ích gia đình mà phương hại đến quốc gia đại sự. Phải chăng nhờ đó mà triều Trần trở nên hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc ta!…

(Thầy Nguyễn Văn Sinh – kể theo sử liệu)